Eerlijk, gezond en veilig werk in de thuiszorg – een handreiking aan gemeenten als opdrachtgever in het sociaal domein

Onlangs is in opdracht van SZW en Inspectie SZW en in overleg met de VNG de handreiking “ Eerlijk, gezond en veilig werk in de thuiszorg – gereedgekomen. Dit is een handreiking aan gemeenten als opdrachtgever in het sociaal domein. Uit onderzoek is gebleken dat werknemers in de thuiszorg zich vaker dan andere werknemers ziek melden om een reden die is gelegen in het werk. Het gaat om een derde van alle ziekmeldingen.

Gemeenten zijn, naast zorgverzekeraars, een belangrijke opdrachtgever voor thuiszorgorganisaties. Gemeenten kopen in het kader van de Wmo en de Jeugdwet o.a. huishoudelijke hulp en begeleiding in bij thuiszorgorganisaties.

De handreiking wijst opdrachtgevers, waaronder gemeenten, er dat zij in hun rol als inkoper (meer) aandacht zouden kunnen hebben voor eerlijk, gezond en veilig werken in de thuiszorg. Behalve tijdens de inkoopprocedure, moet dit onderwerp structurele aandacht krijgen gedurende de looptijd van het contract met thuiszorgorganisaties.

De handreiking geeft concrete tips en voorbeelden om eerlijk, gezond en veilig werk de belangrijke plaats in inkoop te geven die het verdient. Er worden 5 verschillende manieren onderscheiden om aspecten van eerlijk, gezond en veilig werk een plaats te geven in een aanbesteding. Als:

  • uitvoeringsbepalingen (eisen aan de uitvoering van de opdracht);
  • uitsluitingsgronden;
  • geschiktheidseisen;
  • selectie-eisen;
  • gunningscriteria.

Na gunning van contracten start de implementatie en uitvoering. Hier start ook het toezicht vanuit de gemeente. In monitoring, management-informatie, en periodieke aanbieder-gesprekken wordt nagegaan of aanbieders  aan de afspraken voldoen.

08 juli 2021

Categorie: Nieuws